Windykacja należności

Chcesz odzyskać szybko swoje pieniądze od kontrahenta i pozostać z nim w dobrych relacjach? Od 2001 roku specjalizujemy się windykacji B2B, z powodzeniem wypracowaliśmy porozumienie na linii dłużnik-wierzyciel w ponad 120 000 sprawach. Wiemy jak polubownie (bez wszczynania postępowania sądowego) odzyskać Twoje pieniądze, abyś mógł kontynuować współpracę z kontrahentem i zachować z nim dobre relacje biznesowe.  Usługę rozliczamy w modelu premii od sukcesu. Przebieg sprawy możesz śledzić w platformie Rozważna Firma.  W raportach z windykacji zobaczysz ustalenia z dłużnikiem, przebieg wizyt terenowych, pozyskane dokumenty.

Jeśli w ciągu 60 dni nie będzie spłaty, za Twoją zgodą skierujemy sprawę do postępowania sądowego. W trakcie postępowania dochodzimy kwot głównych, odsetek, kar umownych, ale także tzw. „kosztów windykacji”.

Masz dłużnika w innym państwie i chcesz odzyskać od niego swoje pieniądze?  Nie ma problemu. Nie musisz znać specyfiku rynku i uwarunkowań prawnych kraju, w którym przebywa Twój dłużnik. Dysponujemy globalną siecią lokalnych partnerów windykacyjnych, którzy znają obowiązujące prawo, język i kulturę w konkretnych państwach.

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami – firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi, spełniającymi wysokie standardy zawodowe i etyczne takich organizacji jak ECA i FENCA.

Usługa rozliczana jest w modelu premii od sukcesu.

W sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż dłużnik dokonał czynu zabronionego, np. oszustwa (art. 286 KK) lub udaremnienia egzekucji (art. 300 KK), pomagamy klientowi odzyskać należności na drodze karnoprawnej.

Po udzieleniu pełnomocnictwa, na zlecenie, Kancelaria Prawna EULEO analizuje sprawę pod kątem zaistnienia przestępstwa i w razie uprawdopodobnienia takiej sytuacji,  przygotowuje i składa zawiadomienie do organów ścigania, wskazując w nim okoliczności przestępstwa, osobę dopuszczającą się czynu zabronionego, a także osoby współdziałające ze sprawcą. Roszczenie o naprawienie szkody powstałej w skutek  przestępstwa jest kierowane nie tylko do dłużnika (sprawcy), ale jeżeli to możliwe, także do innych osób współdziałających ze sprawcą (współsprawców, pomocników). Osoby te mogą ponosić solidarną odpowiedzialność ze sprawcą.

Windykacja w polisie ubezpieczenia należności (kredytu kupieckiego) zawiera elementy windykacji polubownej i sądowej. Zawierając umowę ubezpieczenia należności, klient może wybrać firmę, która będzie dochodzić należności ubezpieczonych (ale także tych nie objętych ubezpieczeńiem).

Korzystający z niezależnej windykacji polisowej w EULEO zyskuje wyższą skuteczność w odzyskiwaniu długów, co z kolei przekłada się na niższą szkodowość i niższą cenę polisy (składkę). Dochodzimy od dłużników należności w modelu „success fee”, w tym również kosztów windykacji.  Odzyskujemy tzw. udział własny, czyli części długu, której nie pokrywa odszkodowanie. Dbamy o poszanowanie relacji biznesowych pomiędzy klientem i jego kontrahentem. Po spłacie długu kontrahent nie figuruje na liście podmiotów niepewnych dla ubezpieczyciela, dzięki czemu można z nim wznowić współpracę.